Trwa wczytywanie...

 

Towarzystwo | Muzeum Narodowe w Szczecinie


Muzeum Narodowe w SzczecinieMuzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Staromłyńska 27
70-561 Szczecin
tel. (+48) 91 4315 200
fax (+48) 91 4315 204
e-mail: biuro@muzeum.szczecin.pl
web: www.muzeum.szczecin.pl

 

Misja i aktualna działalność MNS

Muzeum Narodowe w Szczecinie jest największą instytucją kultury na Pomorzu Zachodnim sprawującą opiekę nad ponad 150 tys. obiektów zgromadzonych w Oddziałach: Muzeum Historii Miasta, Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Morskim oraz działach: Archeologii, Sztuki Dawnej, Sztuki Europejskiej 1800-1945, Numizmatyki, Etnografii Pomorza i Kultur Pozaeuropejskich. Szczecińskie muzeum należy do grupy dziesięciu polskich muzeów wyróżnionych w nazwie tytułem „narodowe” – ze względu na rangę i ponadregionalne znaczenie posiadanych zbiorów.

Misją Muzeum Narodowego w Szczecinie jest gromadzenie, ochrona, zapewnienie trwałości istnienia, opracowywanie i udostępnianie powierzonego dziedzictwa narodowego. Istotnym zadaniem Muzeum jest tworzenie szerokiej płaszczyzny wymiany myśli naukowej w różnych dyscyplinach wiedzy – zgodnie z profilem posiadanych kolekcji oraz współdziałanie z organizacjami i instytucjami pozwalającymi rozwijać działalność Muzeum i realizować jego statutowe cele.

Poprzez podejmowane działania (wystawy stałe i czasowe, konferencje naukowe, spotkania popularno-naukowe, programy edukacyjne i wydawnictwa) realizowane w duchu wielokulturowego, transgranicznego dialogu i współpracy, Muzeum Narodowe w Szczecinie włącza się w budowanie regionalnej, narodowej oraz europejskiej tożsamości Pomorza Zachodniego i jego mieszkańców.

W chwili obecnej Muzeum Narodowe w Szczecinie prowadzi działalność w pięciu siedzibach: czterech budynkach zabytkowych na terenie Szczecina - Gmachu Głównym przy ul. Wały Chrobrego 3, budynkach przy ul. Staromłyńskiej 1 i 27 i Ratuszu Staromiejskim przy ul. Mściwoja II 8 oraz w Gryficach (ul. Błonie 2), gdzie sprawuje pieczę nad wystawą Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej.

Zasadniczym celem Muzeum Narodowego w Szczecinie jest rozwój zbiorów dzieł sztuki i zabytków kultury materialnej oraz stworzenie optymalnych warunków ich prezentacji i upowszechniania.

Cel ten Muzeum realizuje poprzez konsekwentne działania zmierzające do pozyskiwania jak najcenniejszych obiektów do kolekcji oraz wdrożenie programu uporządkowania struktury zbiorów i wystaw, poprzez zgromadzenie ich w jednolitych tematycznie zespołach.

Program rozwoju Muzeum Narodowego w Szczecinie zakłada wyodrębnienie trzech zasadniczych obszarów aktywności Muzeum: muzealnictwa artystyczno-kulturowego, muzealnictwa historycznego oraz muzealnictwa morskiego i technicznego oraz ulokowanie odpowiadających im kolekcji i wystaw w wyodrębnionych budynkach.

Uaktualniona koncepcja programowa Muzeum Narodowego w Szczecinie wymaga rozbudowy i unowocześnienia dotychczasowej infrastruktury. Jej pierwszym etapem jest budowa Centrum Dialogu Przełomy, które jako nowy Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie już w 2014 r. stanie się drugim, po Oddziale Muzeum Historii Szczecina, filarem pionu szczecińskiego muzealnictwa historycznego.

Kluczowa dla rozwoju muzealnictwa morskiego i technicznego będzie planowana budowa nowoczesnego Muzeum Morskiego – Centrum Nauki na nabrzeżu Starówka na Łasztowni, które wpisze się w ogólnopolski program budowy sieci centrów nauki, integrując jednocześnie muzealne zbiory techniczne, archeologiczne i etnograficzne.

Proces unowocześniania Muzeum ma docelowo sfinalizować rozbudowa Gmachu Głównego przy ul. Wały Chrobrego, która pozwoli skoncentrować w nim największe skarby kultury zgromadzone w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie i stworzyć w nim muzeum sztuki i kultury symbolicznej na miarę metropolitalnych ambicji Szczecina.

Realizacja tak nakreślonych założeń rozwoju infrastruktury Muzeum Narodowego w Szczecinie w połączeniu z nowym sposobem budowania narracji muzealnej zakładającej rozbudowanie kontekstu symbolicznego, politycznego i historycznego, ukazującego funkcjonowanie eksponatów we właściwym kontekście społecznym oraz wyposażenie wystaw w multimedialne środki komunikacji z widzem, pozwoli stworzyć w Szczecinie nowoczesne Muzeum wychodzące naprzeciw wyzwaniom dynamicznie zmieniającej się współczesności.